Ffoniwch Ni ar 02920 799 133
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
11 22 33 44 55

Rydym yn gweithio gyda busnesau i'w helpu i recriwtio staff newydd a chael arian
ar gyfer ystod eang o raglenni datblygu, gan gynnwys Prentisiaethau,
Sgiliau Hanfodol a Hyfforddiant Rheoli.


Beth rydym yn
ei wneud

Rydym yn helpu busnesau i gau'r bwlch rhwng eu perfformiad a’u potensial drwy ystod eang o becynnau recriwtio a hyfforddiant a ariennir.

ESDGC Action PlanClick here for Our ESDGC Action Plan

Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF)

Mae Adran Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) y wefan yn adnodd ar gyfer pobl mewnol ac allanol i t2. Ei nod yw rhoi manylion am yr hyn y mae ADCDF a Chynaliadwyedd yn ei olygu a'ch helpu i feddwl am eich agwedd at yr effaith rydych chi’n ei gael ar y byd.

Beth yw ADCDF?

Mae Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) yn ymwneud â’r pethau rydym ni’n eu gwneud bob dydd. Mae’n ymwneud â materion mawr y byd - fel newid hinsawdd, masnach, adnoddau a disbyddiad amgylcheddol, hawliau dynol, gwrthdaro a democratiaeth – a sut maen nhw’n perthyn i’w gilydd ac i ninnau.

Mae'n ymwneud â sut rydym yn trin y ddaear a sut rydym yn trin ein gilydd, waeth pa mor bell rydym yn byw oddi wrth ein gilydd. Mae'n ymwneud â sut rydym yn paratoi ar gyfer y dyfodol. Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae.

Neu, i’w nodi’n fwy ffurfiol, mae Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn ymwneud â:

Cysylltiadau rhwng cymdeithas, economi a’r amgylchedd a rhwng ein bywydau ni a bywydau pobl ledled y byd.

Anghenion a hawliau cenedlaethau cyfredol a chenedlaethau'r dyfodol

Y berthynas rhwng pŵer, adnoddau a hawliau dynol

Goblygiadau lleol a byd-eang popeth rydym ni’n ei wneud a’r camau gweithredu y gall unigolion a sefydliadau eu cymryd mewn ymateb i faterion lleol a byd-eang.

Saith o Themâu’r ADCDF

Defnyddiwyd saith cysyniad allweddol fel canllaw i ddatblygu gwerthoedd, agweddau, sgiliau, gwybodaeth a'r ddealltwriaeth sy'n ofynnol ar gyfer byw'n gynaliadwy.

 • Cyfoeth a thlodi
 • Hunaniaeth a diwylliant
 • Dewisiadau a phenderfyniadau
 • Iechyd
 • Yr amgylchedd naturiol
 • Newid yn yr hinsawdd
 • Defnyddio a gwastraffu

Beth yw ystyr Cynaliadwyedd?

Nid oes diffiniad y cytunir arno’n gyffredinol am beth yw ystyr cynaladwyedd ac mae llawer o farn gwahanol am beth ydyw a sut y gellir ei gyflawni.

Mae'r syniad o gynaliadwyedd yn deillio o'r cysyniad gwreiddiol o ddatblygiad cynaliadwy, a ddaeth yn iaith gyffredin yn Uwchgynhadledd y Ddaear cyntaf y Byd yn Rio yn 1992.

Mae'r diffiniad gwreiddiol o ddatblygiad cynaliadwy yn cael ei ystyried fel arfer fel:

“Datblygiad” sy’n bodloni anghenion cyfredol heb gyfaddawdu ar allu cenhedloedd y dyfodol i fodloni eu hanghenion

Rydym yn gobeithio, ar ôl edrych drwy'r rhan hon o'n gwefan, y byddwch yn teimlo bod gennych well dealltwriaeth o'r hyn mae ADCDF yn ei olygu.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y rhan hon o’n gwefan, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost at: sustainability@t2group.co.uk

Arweiniad cyffredinol am Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF)

Polisi Amgylcheddol t2

Polisi ADCDF t2

 

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Chyflogwyr

Hoffech chi gael gwybod mwy am ein hymagwedd tuag at Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, ADCDF (Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang), yr Iaith Gymraeg neu am sut y gallwn fodloni eich anghenion.
Er mwyn defnyddio ein Porth Dysgwyr, Cliciwch Yma ac er mwyn defnyddio ein Porth Cyflogwyr Cliciwch Yma.


Rhannu Arfer Dda

A hoffech chi gydweithio mewn partneriaeth gyda ni i rannu arfer dda? Mae gennym ystod eang o adnoddau gwych megis y
t2 knowledgebank sydd ar gael i unrhyw gyflogwyr, dysgwyr, staff neu ddarparwyr eraill er mwyn ein galluogi i gyrraedd ein
nod i wella ansawdd Dysgu’n Seiliedig ar Waith yn y DU. Fel arall cliciwch yma a gall ein Rheolwr Partneriaeth roi
galwad yn ôl i chi i drafod sut y gallwn gydweithio.