Ffoniwch Ni ar 02920 799 133
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
11 22 33 44 55

Rydym yn gweithio gyda busnesau i'w helpu i recriwtio staff newydd a chael arian
ar gyfer ystod eang o raglenni datblygu, gan gynnwys Prentisiaethau,
Sgiliau Hanfodol a Hyfforddiant Rheoli.


Beth rydym yn
ei wneud

Rydym yn helpu busnesau i gau'r bwlch rhwng eu perfformiad a’u potensial drwy ystod eang o becynnau recriwtio a hyfforddiant a ariennir.

Welsh Language and Culture Action PlanClick here for Our Welsh Language and Culture Action Plan

Cymru a'r Diwylliant Cymreig

Mae Adran Iaith Gymraeg y wefan yn adnodd ar gyfer pobl mewnol ac allanol i t2.

Nodau ac Amcanion Cymru a’r Diwylliant Cymreig

Mae t2 wedi ymrwymo i hyrwyddo Cymru, yr Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig i staff, cyflogwyr a dysgwyr.

Ein nod yw parhau i ddadansoddi'r holl ddata adborth a chofrestru i sicrhau ein bod yn diwallu anghenion cyflogwyr a dysgwyr sy'n siarad Cymraeg. Byddwn hefyd yn parhau i weithio'n agos gyda'n partneriaid i nodi ffyrdd y gallwn wella Darpariaeth Cymraeg.

Amcan t2 yw ymateb yn gadarnhaol i’r Cyflogwyr a’r Dysgwyr hynny sy'n dymuno cynnal eu busnes drwy gyfrwng y Gymraeg ac rydym wedi ymrwymo i hynny yn y ffyrdd a ganlyn:

 • Datblygu adnoddau iaith Gymraeg yn barhaus i roi cyfle i Ddysgwyr gyflawni eu rhaglenni dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cydnabod a deall anghenion Dysgwyr a Chyflogwyr Dwyieithog
 • Codi ymwybyddiaeth o Gymru, yr Iaith Gymraeg a’r Diwylliant Cymreig drwy bob math o ryngweithio
 • Recriwtio staff sy'n siarad Cymraeg
 • Polisi Iaith Gymraeg wedi’i nodi’n glir

Polisi Iaith Gymraeg

Mae’n polisi Iaith Gymraeg yn cael ei adolygu a'i ddiweddaru bob blwyddyn i alinio â blaenoriaethau cyfredol, gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o Gymru, yr iaith Gymraeg a diwylliant Cymru yn t2.

Lawrlwythwch gopi o’n Polisi Iaith Gymraeg

Sut gaiff y polisi ei weithredu?

Bydd t2 yn datblygu ac yn gweithredu’r polisi fel y bo'n briodol drwy:

 • Parhau i gynorthwyo aelodau o staff i gefnogi Dysgwyr a Chyflogwyr sy'n dewis cynnal eu busnes â ni yn Gymraeg
 • Gweithio mewn partneriaeth gyda dysgwyr a chyflogwyr sy’n dymuno gwella eu hymwybyddiaeth o Gymru, yr Iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig
 • Gweithio gyda dysgwyr a chyflogwyr drwy gyfrwng y Gymraeg pan fyddant wedi mynegi dymuniad i wneud hynny
 • Hyrwyddo a datblygu'r Polisi Cymraeg i sicrhau ei fod yn parhau i gyd-fynd â blaenoriaethau cyfredol
 • Adolygu effeithiolrwydd y polisi iaith Gymraeg yn flynyddol

Eisiau gwybod mwy am Gymru a'i diwylliant?

Oeddech chi'n gwybod bod y nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru wedi gostwng o 27,000 ers cyfrifiad 2001?

Ffynhonnell: Data cyfrifiad 2011.

I gael gwybodaeth ddiddorol arall cliciwch yma i lawrlwytho mwy o ffeithiau yn ymwneud â Chymru a’r diwylliant Cymreig.

bbc.co.uk/wales/learning/learnwelsh

britannia.com/wales/culture1

funtrivia.com/en/Geography/Wales

visitwales.co.uk/things-to-do-in-wales/major-events

Cliciwch yma i weld Anthem Genedlaethol Cymru

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y rhan hon o’n gwefan, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost at: welshlanguage@t2group.co.uk

 

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Chyflogwyr

Hoffech chi gael gwybod mwy am ein hymagwedd tuag at Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, ADCDF (Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang), yr Iaith Gymraeg neu am sut y gallwn fodloni eich anghenion.
Er mwyn defnyddio ein Porth Dysgwyr, Cliciwch Yma ac er mwyn defnyddio ein Porth Cyflogwyr Cliciwch Yma.


Rhannu Arfer Dda

A hoffech chi gydweithio mewn partneriaeth gyda ni i rannu arfer dda? Mae gennym ystod eang o adnoddau gwych megis y
t2 knowledgebank sydd ar gael i unrhyw gyflogwyr, dysgwyr, staff neu ddarparwyr eraill er mwyn ein galluogi i gyrraedd ein
nod i wella ansawdd Dysgu’n Seiliedig ar Waith yn y DU. Fel arall cliciwch yma a gall ein Rheolwr Partneriaeth roi
galwad yn ôl i chi i drafod sut y gallwn gydweithio.